Ασφάλεια

1. Aκάλυπτο άνοιγμα θαλάμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι ανελκυστήρες χωρίς θύρες θαλάμου παρουσιάζουν έναν προφανή κίνδυνο για τα άτομα ή τα αντικείμενα που μεταφέρουν και ιδιαίτερα όταν τους χρησιμοποιούν παιδιά.

Ο κίνδυνος είναι η πιθανή παγίδευση μεταξύ του θαλάμου που κινείται και του φρεατίου και είναι ιδιαίτερα αυξημένος όταν οι χρηστές των ανελκυστήρων χειρίζονται ογκώδη εξοπλισμό (αναπηρικές καρέκλες, καροτσάκια μωρών, κ.λπ.).

Τα ατυχήματα αυτής της φύσης οδηγούν τακτικά σε πολύ σοβαρό τραυματισμό και είναι η κύρια πηγή μοιραίων ατυχημάτων.

Η αποτελεσματικότερη λύση είναι η εγκατάσταση θυρών θαλάμου σε όλους τους ανελκυστήρες.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Aναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων με τοποθέτηση θυρών θαλάμου.

Οι θύρες θαλάμου αποτρέπουν την κίνηση του αν δεν είναι ερμητικά κλειστές και έτσι δεν υπάρχει ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Οι θύρες θαλάμου μπορεί να είναι απλές χειροκίνητες ή αυτόματες.

Στους νεοεγκατεστημένους ανελκυστήρες η τοποθέτηση θυρών θαλάμου είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς.

2. Ενδείξεις Θαλάμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ορισμένοι ανελκυστήρες κυρίως παλαιότεροι δεν διαθέτουν βασικές ενδείξεις μέσα στον θάλαμο οι οποίες μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματική και ποιοτική την λειτουργία τους. Υπάρχουν δύο τύποι ενδείξεων στους θαλάμους ανελκυστήρων:

Ένδειξη θέσης θαλάμου: Ενημερώνει με φωτεινό σήμα τους επιβάτες για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται.

Eνδειξη κατεύθυνσης θαλάμου: Ενημερώνει με φωτεινό σήμα τους επιβάτες για την κατεύθυνση (πάνω ή κάτω) που κινείται ο θάλαμος σύμφωνα με τις καταχωρημένες κλήσεις στο σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα.

Αυτά τα συστήματα επισήμανσης βοηθούν στην βελτιστοποίηση της ικανότητας μεταφοράς των ανελκυστήρων αλλά και στην ποιοτικότερη λειτουργία τους. Επιπλέον οι πληροφορίες που παρέχονται από τέτοια συστήματα είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις εγκλωβισμών.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνίσταται η τοποθέτηση συστημάτων ενδείξεων θέσης - κατεύθυνσης θαλάμου σε όλους τους ανελκυστήρες.

Η τοποθέτηση τους είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς για τους νέους ανελκυστήρες, σε συνδυασμό με ηχητικό σήμα, αλλά και τους παλαιούς που διαθέτουν θύρες θαλάμου.

3. Κίνδυνος Θραύσης των συρματόσχοινων ανάρτησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο κίνδυνος θραύσης των συρματόσχοινων ανάρτησης του θαλάμου είναι θεωρητικά υπαρκτός.

Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται όταν ο ανελκυστήρας δεν συντηρείται σωστά ή δεν συντηρείται καθόλου.

Για την αποφυγή μιας τέτοιας επικίνδυνης κατάστασης πρέπει όλοι οι ανελκυστήρες να συντηρούνται τακτικά από αρμόδια συνεργεία συντήρησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Ανάθεση της συντήρησης όλων των ανελκυστήρων σε νόμιμα συνεργεία συντήρησης που διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Έγκαιρη αντικατάσταση των συρματόσχοίνων σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπευθύνου συντηρητή.

4. Επανισοστάθμιση Θαλάμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Tα συστήματα ελέγχου των παλαιότερων εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, ιδιαίτερα εκείνων που λειτουργούν με μια ταχύτητα, δεν επιτρέπουν την τέλεια ευθυγράμμιση του δαπέδου του θαλάμου με το επίπεδο του ορόφου.

Αυτό οδηγεί στον κίνδυνο οι επιβάτες να παραπατούν κατά είσοδο ή την έξοδο τους από τον θάλαμο. Αυτός ο κίνδυνος ενισχύεται όσο υψηλότερο ή χαμηλότερο είναι το επίπεδο του θαλάμου από αυτό του ορόφου και είναι ιδιαίτερα μεγάλος για τα ηλικιωμένα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υπάρχουν συστήματα που τροποποιούν τους πίνακες ελέγχου ανελκυστήρων ώστε να υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση θαλάμου- ορόφου.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Βελτίωση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, τουλάχιστον για έναν ανελκυστήρα ανά κτίριο, στα δημόσια και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, ώστε να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επανισοστάθμισης (μεταξύ θαλάμου ? ορόφου) ακόμη και με ανοιχτές θύρες.

Το σύστημα αυτό θα διευκολύνει την χρήση των ανελκυστήρων από άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους.

5. Χειριστήρια Ανελκυστήρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε πολλούς ανελκυστήρες κυρίως παλαιότερους τα χειριστήρια και τα συστήματα ενδείξεων είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που καθιστούν πολύ δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τους από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι αλλά και άτομα με προβλήματα όρασης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Βελτίωση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, τουλάχιστον για έναν ανελκυστήρα ανά κτίριο, στα δημόσια και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, ώστε να διαθέτουν εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια.

Συνίσταται η τοποθέτηση κομβίων σε κώδικα BRAILLE για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης.

6. Σύστημα Ασφάλειας αυτόματων θυρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η λειτουργία κλεισίματος των αυτόματων θυρών θαλάμου εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού ως αποτέλεσμα των πλευρικών χτυπημάτων, ιδιαίτερα στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και ανάπηρους ανθρώπους.

Στις αυτόματες θύρες ανελκυστήρων πρέπει να υπάρχουν συστήματα αποτελεσματικής προστασίας, είτε ηλεκτρομηχανικά είτε ηλεκτρικά, για να ελαχιστοποιήσουν είτε να αποτρέψουν τον ανωτέρω κίνδυνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνίσταται η τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας στις αυτόματες θύρες ανελκυστήρων όπως φωτοκύτταρα, μηχανισμούς διάγνωσης εμποδίων κ.τ.λ. για την αποφυγή επαφής μεταξύ των κινουμένων θυρών και των χρηστών των ανελκυστήρων.

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 81 απαιτεί στις νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων να τοποθετούνται προστατευτικές συσκευές ενάντια στον κίνδυνο αυτό.

7. Προστασία απο ανεξέλεγκτες κινήσεις καθόδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μια σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό ανύψωσης των ανελκυστήρων (αστοχία κινητήριου μηχανισμού, θραύση συρματόσχοινων κτλ) μπορεί να προκαλέσει ξαφνική και ανεξέλεγκτη προς τα κάτω μετατόπιση του θαλάμου με κίνδυνο των σοβαρών ζημιών στην εγκατάσταση και τραυματισμών των επιβατών.

Ο κίνδυνος αυτός αποτρέπεται με την χρήση περιοριστήρα ταχύτητας ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από τα μέσα ανάρτησης του θαλάμου.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι περιοριστήρων και μηχανισμών αρπαγής: ο στιγμιαίας πέδησης και ο προοδευτικής πέδησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τοποθέτηση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των περιοριστήρων ταχύτητας και των μηχανισμών αρπάγης.

Χρήση των συστημάτων στιγμιαίας πέδησης για βραδυκίνητους ανελκυστήρες με ταχύτητα ως 1 m/sec.

Για ταχύτερους ανελκυστήρες (πάνω από 1 m/sec) επιβάλλεται η χρήση συστημάτων προοδευτικής πέδησης.

8. Σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Γενικά, οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα κουμπί συναγερμού έκτακτης ανάγκης που ενεργοποιεί έναν ακουστικό συναγερμό στο κτίριο.

Αυτά τα συστήματα είναι πολλές φορές ατελέσφορα καθώς ο συναγερμός συχνά δεν γίνεται αντιληπτός. Υπάρχουν συστήματα τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν στους εγκλωβισμένους επιβάτες να επικοινωνήσουν άμεσα με κάποιο κέντρο υπηρεσιών που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, και το οποίο θα επιτρέπει στους εγκλωβισμένους να μιλήσουν στα κατάλληλα πρόσωπα ώστε να απεγκλωβιστούν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνίσταται η τοποθέτηση συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

9. Φρένα Αμιάντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις περισσότερες από τις παλαιότερες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, τα φρένα περιέχουν αμίαντο. Υπάρχει ο κίνδυνος απελευθέρωσης ινών αμιάντου στον αέρα όταν το φρένο λειτουργεί.

Ο κίνδυνος για την υγεία από τον αμίαντο είναι γενικά γνωστός και καλυμμένος από τις πολυάριθμες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνιστάται οι επενδύσεις φρένων να είναι χωρίς αμίαντο.

Επίσης αμίαντος έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στο παρελθόν και σε άλλα τμήματα ανελκυστήρων π.χ. για την πυροπροστασία των θυρών ή στις καλύψεις των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συστηματική αντικατάσταση των φρένων και όλων των μερών ? εξαρτημάτων των ανελκυστήρων που περιέχουν αμίαντο.

10. Προστασία απο ανεξέλεγκες κινήσεις ανόδου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μια σοβαρή βλάβη στον κινητήριο μηχανισμό ανύψωσης των ανελκυστήρων έλξεως (με αντίβαρο) μπορεί να προκαλέσει την ανεξέλεγκτη μετατόπιση του θαλάμου προς την άνω απόληξη του φρεατίου με κίνδυνο των σοβαρών ζημιών στην εγκατάσταση και τραυματισμών των επιβατών.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε περίπτωση αστοχίας των εξαρτημάτων ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει τις συσκευές οι οποίες θα αποτρέψουν την ελεύθερη πτώση ή τις ανεξέλεγκτες ανοδικές μετακινήσεις του θαλάμου.

Η συσκευή που αποτρέπει τις κινήσεις αυτές πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα μέσα ανάρτησης του θαλάμου. Συνίσταται η εγκατάσταση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συσκευών περιοριστήρων ταχύτητας θαλάμου και αρπάγης για την αποτροπή ανεξέλεγκτων κινήσεων ανόδου ? καθόδου.

11. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, οι επιβάτες που εγκλωβίζονται στους ανελκυστήρες υπόκεινται σε πρόσθετη ψυχολογική πίεση λόγω του πλήρους σκοταδιού.

Θα έχουν επίσης πρόβλημα στον εντοπισμό του κουμπιού κινδύνου (συναγερμός).

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τοποθέτηση συστημάτων εφεδρικού φωτισμού έκτακτης ανάγκης ο οποίος θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν διακοπεί η παροχή κανονικού φωτισμού.

Η τροφοδοσία του εφεδρικού φωτισμού θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστο για μια ώρα.

kleemann

logo

Βρίσκεστε εδώ: Home Ασφαλεια